லியானார்டோ டாவின்சி | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை

லியானார்டோ டாவின்சி இரட்டை கைகளில் எழுதும் ஆற்றல் பெற்ற பென்சில் காதலர் ஒருவரைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீகளா? அவரை நமக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஓவியத்தால் நன்றாகத் தெரியு…

Read more

11 Bio Botany Lesson 4 Book Back One Mark Test [ Tamil & English ]

பாடம்-4. இனப்பெருக்க புற அமைப்பியல் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் Tamil Chapter-4.Reproductive Morphology Book Back Questions & Answers English

Read more

11 Bio Botany Lesson 4 Book Back Q&A Tamil & English

பாடம்-4. இனப்பெருக்க புற அமைப்பியல் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள்     2021-22 Tamil Chapter-4.Reproductive Morphology Book Back  Questions 2021 - 22 English

Read more

11 Bio Botany Lesson 3 Book Back One Mark Test [ Tamil & English ]

பாடம் :  3 உடல புற அமைப்பியல் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் Tamil Chapter :  3 Vegetative Morphology Book Back Questions & Answers English

Read more

11 Bio Botany Lesson 3 Book Back Q&A Tamil & English

பாடம் :  3 உடல புற அமைப்பியல் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள்     2021-22 Tamil Chapter :  3 Vegetative Morphology Book Back  Questions 2021 - 22 English

Read more

வாட்சன் மற்றும் க்ரிக் | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை

வாட்சன் மற்றும் க்ரிக் அறிவியலில் சில நிகழ்வுகள் கேட்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆனால் அவை ஒரு மிகப்பெரிய தேடலுக்கான, புரிதலுக்கான வாசலை திறந்து விடக்கூடும். அப்படி ஒ…

Read more

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் | தினம் ஒரு அறிவியல் மேதை

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்டுப் பள்ளியில் படிக்க லாயக்கில்லை எனத் துரத்தப்பட்ட எடிசன் அன்னையின் அரவணைப்பில் கல்வி கற்றார். உள்நாட்டு போர் நடந்த பொ…

Read more

11 Bio Botany Lesson 2 Book Back One Mark Test [ Tamil & English ]

பாடம் : 2   தாவர உலகம் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் Tamil Chapter : 2 Plant Kingdom   Book Back Questions & Answers English

Read more

11 Bio Botany Lesson 2 Book Back Q&A Tamil & English

பாடம் : 2   தாவர உலகம் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள்     2021-22 Tamil Chapter : 2 Plant Kingdom Book Back  Questions 2021 - 22 English

Read more

11 Bio Botany Book Back One Mark Test [ Tamil & English ]

பாடம் -1 உயிரி உலகம் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் Tamil Chapter- 1 Living World  Book Back Questions & Answers English

Read more

11 Bio Botany Book Back Q&A Tamil & English

பாடம் -1 உயிரி உலகம் புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் Tamil Chapter- 1 Living World  Book Back Questions & Answers English

Read more

Unit 1 Test 1 Biology Tamil

Read more

13 Days only for NEET 2021

LESSON 31- Strategies for enhancement in food production  (Tamil / English ) பாடம் 31- உணவு உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் வழிகள் 1. பல்வேறு மாட்டினங்கள்.      கிர், காங்கேயம்…

Read more

14 Days only for NEET 2021

Lesson 30- Human health and diseases. Part 2   (Tamil / English ) பாடம் 30. மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் 1. செயலாக்க நோய்த்தடைகாப்பு.           உடலில் எதிர்பொருளை உருவாக்கு…

Read more
Load More That is All