ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களுக்கும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் | Difference between Gymnosperms and Angiosperms (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 11 வகுப்பு

 


தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 11 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்


ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களுக்கும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்


Difference between Gymnosperms and Angiosperms


Post a Comment

Previous Post Next Post