முழுமைபெறா ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத்தன்மையை வேறுபடுத்துக. | Differentiate continuous variation with discontinuous variation(தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 12 வகுப்பு

 


தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

முழுமைபெறா ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத்தன்மையை வேறுபடுத்துக.

வ.எண் முழுமை பெறா ஓங்குத்தன்மை இணை ஓங்குத்தன்மை
1 யாதொரு ஓங்கு அல்லீலும் பிரிதொரு ஓங்கு அல்லீலை கட்டுப்படுத்தவில்லை. இருவகை அல்லீல்களும் கூட்டாகச் செயல்பட்டு இடைப்பட்ட பாரம்பாரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன மாற்று பண்புடைய இரு அல்லில்களும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்து பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
2 தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி இரு பெற்றோர் பண்புகளிலிருந்தும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன. தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி பெற்றோரின் பண்புகளை பெற்றிருப்பதுடன், புதிய பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன.
3 எந்த அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்தவில்லை. இரு அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
4 இது பண்புசார் பாரம்பாரியமாக கருதப்படுகிறது. இது எண்ணிக்கைசார் பாரம்பாரியமாக கருதப்படுகிறது.
5 எ.கா : அந்திமந்தாரை மலரின் நிறம் எ.கா : கமீலியாவில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளைமலர்கள்

Differentiate continuous variation with discontinuous variation

S.NO Continuous Variation Discontinuous Variation
1 This variation due to the combining effects of environmental and genetic factors This variations are genetically determined by inheritance factors.
2 The phenotype is determined by many genes, and environmental factors. The phenotypic expression is unaffected by environmental conditions.
3 Directions of continuous variations is predictable. Directions of discontinuous variations is unpredictable.
4 This is also called as quantitative inheritance This is also called as qualitative inheritance.
5 Ex : Human height and skin colour Ex : Style length in primula plant height of garden pea.

Post a Comment

Previous Post Next Post