இரு விதையிலை மற்றும் ஒரு விதையிலை விதைகளின் அமைப்பை வேறுபடுத்துக. | Differentiate the structure of Dicot and Monocot seed (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 12 வகுப்பு

 

தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

இரு விதையிலை மற்றும் ஒரு விதையிலை விதைகளின் அமைப்பை வேறுபடுத்துக. 


வ எண்   இரு விதையிலை ஒரு விதையிலை
1 இரண்டு விதையிலை காணப்படும் ஒரு விதையிலை காணப்படும்
2 முளைவேர் உறை காணப்படாது முளைவேர் உறை காணப்படும்
3 முளைகுருத்து உறை காணப்படாது முளைகுருத்து உறை காணப்படும்
4 ஸ்கூட்டெல்லம்காணப்படாது ஸ்கூட்டெல்லம்காணப்படும்
5 சஸ்பென்ஸ்சார் பெரியது சஸ்பென்ஸ்சார் சிறியது
6 எ.கா :சைசர் ஆரிட்டினம் எ.கா :ஒரைசா சடைவா

Differentiate the structure of Dicot and Monocot seed.S.No Dicot seed Monocot seed
1 The seed encloses two cotyledons The seed encloses single cotyledon
2 Coleoptile are absent Coleoptile are present
3 Coleorhiza are absent Coleorhiza are present
4 Scutellum is absent Scutellum is present
5 Suspensor is long Suspensor is short
6 Ex : Cicer arietinum Ex : Oryza sativa

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post