பாசிகளில் பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் தனித்துவம் வாய்ந்தது எனக் கருதுகிண்றாயா? உனது விடையை நியாயப்படுத்து. | Do you think shape of chloroplast is unique for algae. Justify your answer? (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 11 வகுப்பு

 தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 11 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

பாசிகளில் பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் தனித்துவம் வாய்ந்தது எனக் கருதுகிண்றாயா? உனது விடையை  நியாயப்படுத்து. 

 ஆம். குளோரோஃபைசி பாசிககளில் பல்வேறு வடிவங்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவது மற்ற தாவரங்களில் 

 இருந்து தனித்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

(1) கிளாமிடோமோனாஸ் -- கிண்ண வடிவம்,

(2) காரா -- வட்டுவடிவம்,

(3) ஊடோகோணியம் -- வலைபின்னல்

(4) ஸ்பைரோகைரா -- சுருள்வடிவம்,

(5) சைக்னீமா -- நட்சத்திரவடிவம்

Do you think shape of chloroplast is unique for algae. Justify your answer?
Yes, I think the shape of chloroplast is unique for algae. Because of its different shape and size. 
1.Cup shape –---------- Chlamydomonas. 
2.Discoid –------------- Chara
3.Girdle shaped –----- Ulothrix.
4.Reticulate –--------- Oedogonium 
5.spiral –---------------- Spirogyra. 


Post a Comment

Previous Post Next Post