முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் அமைப்பு - வரைபடம் | Draw a labled diagram T.S. of Mature anther (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 12 வகுப்பு

 


தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் அமைப்பு - வரைபடம்Draw a labled diagram T.S. of Mature anther1 Comments

  1. Your work is excellent which is needed for the teachers . super teaching aid .

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post