பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக. | Enumerate the characteristic features of Entomophilous flowers. (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 12 வகுப்பு

 


தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

 • மலர்கள் பெரியதாகக் காணப்படும்.
 • மலர்கள் சிறியதாக இருப்பின் நெருக்கமாக அமைந்து அடர்த்தியான மஞ்சரியாகிறது. எ.கா : ஆஸ்ட்ரேசி
 • மலர்கள் பிரகாசமான வண்ணங்களில் காணப்படும்.
 • புச்சிகளைக் கவர்ந்து ஈர்ப்பதற்காக மலரினைச் சுற்றியுள்ள பாகங்கள் அடர்ந்த நிறத்துடன் காணப்படும். எ.கா : பாய்ன்செட்டியா மற்றும் போகன்வில்லா
 • மலர்கள் மணமுடையவை மற்றும் புந்தேன் உண்டாக்குபவை.
 • புந்தேன் சுரக்காத மலர்களின் மகரந்தத்துகள்கள் தேனீக்கள் உணவிற்காகவோ அல்லது தேன் கூட்டினைஉருவாக்கவோ பயன்படுத்துகின்றன.
 • மகரந்தத்துகள்களும், பூந்தேனும் மலரை நாடி வரும் விருந்தாளிகளுக்கு வெகுமதியாகும்.
 • ஈக்கள் மற்றும் வண்டுகள் வழியாக மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் மலர்கள் துர்நாற்றத்தைப் பரப்புகின்றன.
Enumerate the characteristic features of Entomophilous flowers.
 • Flowers are generally large.
 • If small they are aggregated in dense inflorescence. Ex: Asteraceae flowers.
 • Flowers are brightly coloured to attract insects. ex : Poinsettia and Bougainvillea
 • Flowers are scented and produce nectar.
 • Pollen and nectar are the floral rewards for the visitors.
 • Flowers pollinated by flies and beetles produce foul odour to attract pollinators
 • In some flowers juicy cells are present which are pierced and the contents are sucked by theinsects

Post a Comment

Previous Post Next Post