கருவுறுதலுக்குப் பின் மலரின் பாகங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விவரி | Tabulate post fertilization changes in flower (தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும்) 12 வகுப்பு

 


தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் &  தாவரவியல்

கருவுறுதலுக்குப்  பின் மலரின் பாகங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விவரி Tabulate post fertilization changes in flower
Post a Comment

Previous Post Next Post