ஸ்பைரோகைரா | Spirogyra | Tea Time Botany

 

ஸ்பைரோகைராவில் பசுங்கணிகம் சுருள் வடிவில் காணப்படும்.Post a Comment

Previous Post Next Post

Follow Outlines of Botany